… a tervezéstől a kivitelezésig.

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezel cégünk, és mi alapján teszi ezt. A közérthetőség csak úgy biztosított, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban, a tájékoztató végén elhelyezzük.

Az adatkezelő

 • Cég neve: Solar 360 Áramtermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cég székhelye/levelezési címe: 9028 Győr, Tárogató u. 79. 1/1.
 • Cég telephelye: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 • Cég telefonszáma: +36 96 360 360
 • Cég faxszáma: +36 96 360 361
 • Cég e-mail címe: info@solar360.hu

Adatkezelőnek minősül, ezért adatkezelési szempontból szolgáltató vállalattal megegyező törvényi előírások vonatkoznak a szolgáltató vállalat weboldalának informatikai hátterét biztosító vállalatra is.

 • Az informatikai hátteret biztosító vállalat neve: Kádár I. Csaba ev.
 • Az informatikai hátteret biztosító vállalat székhelye / levelezési címe: 9028 Győr, Tárogató u. 79. 1/1.
 • Az informatikai hátteret biztosító vállalat telefonszáma: +36 30 9270432
 • Az informatikai hátteret biztosító vállalat e-mail címe: info@kadartech.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 • Nincs olyan tevékenység, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az ezen a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapok céljai az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérünk megadni illetve minden olyan kiegészítő információt ami szükséges az ügyfél megkeresés megválaszolásában. Az adatok megadásával ügyfeleink hozzájárulnak azok kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, erre vonatkozó nyilatkozat megküldésével.

Blog hozzászólások

 • A weboldalon nincsenek engedélyezve a hozzászólások.

Hírlevél

 • A weboldalon nem gyűjtünk e-mail címet hírlevél küldése céljából.

Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalunk is tartalmazhat személyes adatokat (név, hozzászólás), melyeket az érintettek direkt vagy indirekt hozzászólások alapján saját akaratukból tüntetnek fel.

Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonos elérhetőség felhívása során, amennyiben a hívó fél a szám megjelenítését engedélyezi, láthatóvá válik a telefonszám, illetve bemutatkozás után a hívó fél neve.

Sütik („cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet általában a honlapok küldenek a böngészőnek azzal a céllal, hogy tároljanak bizonyos beállításokat, ezáltal megkönnyítsék, élvezhetőbbé tegyék a honlap használatát. Közreműködnek abban, hogy néhány statisztikai jellegű információt szolgáltassanak a honlap látogatottságáról.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolható, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlok törölhetők, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója igazít el, amelyeket pl. az alábbi oldalakon találhatók:

 • Sütik és webhelyadatok kezelése az ügyfél által használt böngésző sugó felületén megtalálható.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépen.

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelés a következő tevékenységeknél valósul meg:

 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • Facebook oldalon történő kommunikáció
 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Facebook oldal esetén visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

Egyéb hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén az info@solar360.hu címre írt levélben rendelkezhetnek látogatóink.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ha a kért adatokat Megrendelő/Látogató nem adja át, azzal megakadályozza a teljesítést.

Termékek megrendelését követően egy szerződés jön létre a Megrendelőkkel írásban vagy szóban. A szerződések személyes adatokat is tartalmazhatnak, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve illetve szükséges személyi adatai. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete, az adatok ismerete nélkül a szerződés nem tekinthető megkötöttnek.

Jogos érdek megnevezése

Üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnereink: Beszállítóink (értékesített termékek, csomagolóanyagok, irodaszerek forgalmazói), webes felületek fejlesztője, viszonteladóink, megrendelőink. Személyes adataik több évre visszanyúló levelezések, telefonbeszélgetések, személyes találkozások során maguktól az érintettektől kerültek cégünkhöz, azok bizalmas kezelését cégünk már korábban is igazolta. Az érdekmérlegelési vizsgálat elvégzését cégünk rendszeresen folytatja, igény szerint, nyilatkozat, egyéb rendelkezés alapján a betekintés és a törlés jogát minden ügyfelünknek biztosítjuk.

Az adatok tárolásának időtartama

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig.
 • Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
 • Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig,
 • Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig.
 • Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig.
 • A www.solar360.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.
 • Google Analytics látogatottsági statisztika – 26 hónap

Biztonsági intézkedések

Tevékenységünk során megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk a személyes adatok védelme érdekében: a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Cégünk számítógépeire, mobiltelefonjaira azonosító jelszó, illetve PIN-kód megadása után lehet belépni. A levelező rendszerbe, Facebook rendszerébe kettős azonosítás után lehet belépni. Weboldalunk esetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy illetéktelenek ne törjék fel.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a törvényi előírásokat, a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Címzettek

A vállalkozás egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 • Tárhelyszolgáltatás: Szolgáltató vállalat neve: Magyar Telekom Nyrt.
 • Szolgáltató vállalat címe: 1364 Budapest Pf, 204
 • Szolgáltató vállalat neve telefonszáma: 1412
 • Szolgáltató vállalat e-mail címe: rendszergazda@adatpark.hu
 • Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email cím, akkor az erre érkező emailek tartalma.

Facebook oldal:

Google Analytics:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Harmadik országba továbbítás Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart. Az Automattic szerződési záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).

Az érintett jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.) kivéve akkor, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

A weboldal látogatói, ügyfeleink jogosultak kérelmezni pontatlan személyes adataik módosítását Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről címzettet/címzetteket tájékoztatni kell. Kivétel ez alól, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

Törléshez való jog

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni ügyfelek, weboldal látogatók személyes adatait azok kérésére, illetve kérés nélkül is az alábbi esetekben:

 • személyes adatokra már nincs szükség kapcsolattartás céljából.
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Kérés ellenére sem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, adatkezelő írásban indokolja meg döntését.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatlett közölve, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfél / megbízó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó / ügyfél / megbízó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfél / megbízó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelet / megbízót előzetesen tájékoztatni kell.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adat közlése történt, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adathordozáshoz való jog

 • Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
 • Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

 • Az ügyfeleink / megbízói tiltakozhatnak a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyított, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél / megbízó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 • Cégünk nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem áll módjában.

Panasz esetén

 • Cégünk a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben mégis felmerül a gyanúja a hibás adatkezelésnek, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdés fogalmazódik meg, azt emailben közölhetik az info@solar360.hu címen.
 • Az adatkezelési elvek/rendelet megsértése esetén az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében.
 • A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található: https://birosag.hu/torvenyszekek)

Ezen túlmenően bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel fel lehet keresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:

 • A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba. Új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok megjelenése, illetve a cég a tevékenységének változása esetében köteles a fenti tartalmat átvizsgálni, szükség esetén módosítani.